Wygraj instalację za 1 zł od Elektromeks Dęblin!Wygraj instalację za 1 zł od Elektromeks Dęblin!

https://www.facebook.com/ElektroMeksDeblin/photos/a.592573594130491/3563782127009608
Zapraszamy do udziału w konkursie, w którym do wygrania jest instalacja fotowoltaiczna.
Koniecznie zgłoś się do udziału, jeśli posiadasz dom na terenie województwa lubelskiego lub mazowieckiego!
Wystarczy wykonać tylko 4 kroki

1. Zapoznaj się z regulaminem konkursu – dostępny poniżej
2. Polub stronę Elektromeks Dęblin Odnawialne Źródła Energii i SolaxPower Elektomeks Dęblin na Facebook’u: 
https://www.facebook.com/ElektroMeksDeblin
https://www.facebook.com/SolaXpowerElektromeks
 
3. Udostępnij publicznie ten post https://www.facebook.com/ElektroMeksDeblin/photos/a.592573594130491/3563782127009608
4. Oznacz w komentarzu 3 znajomych, których zapraszasz do udziału w konkursie.

Rozstrzygniecie konkursu 26.02.2021. w biurze Elektromeks o godz. 12.00!
Zestaw obejmuje kompletną instalację fotowoltaiczną wraz z jej montażem i przygotowaniem zgłoszenia do Zakładu Energetycznego!
Konkurs trwa od 12.01.2021r. do 26.02.2021r.

REGULAMIN KONKURSU

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Wygraj instalację za 1 zł od Elektromeks Dęblin i jest zwany dalej: „Konkursem”.

1.2. Organizatorem Konkursu jest PREIB ELEKTROMEKS Kuta i Wspólnicy Sp z .o.o. zarejestrowana pod adresem ul. Partyzantów 9, 08-530 Dęblin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000009451, numer REGON 430369241, numer NIP 7160021210.

1.3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem profilu Facebook-owego „Elektromeks Dęblin Odnawialne Źródła Energii” i „SolaxPower Elektomeks Dęblin” oraz strony www.elektromeks.eu , od dnia publikacji regulaminu tj. od dnia 12.01.2021 roku do 26.02.2021 roku, z możliwością przedłużenia terminu trwania konkursu przez Organizatora.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1 Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

 1. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;
 2. Nie jest pracownikiem PREIB ELEKTROMEKS Kuta i Wspólnicy Sp z .o.o.;
 3. Jest właścicielem lub członkiem rodziny właściciela domu wolnostojącego lub w zabudowie bliźniaczej na terenie województw lubelskiego i mazowieckiego z wyłączeniem domów z pokryciem dachowym z azbestu (eternitu);
 4. Wyraża zgodę na bycie ambasadorem firmy PREIB ELEKTROMEKS Kuta i Wspólnicy Sp z .o.o., co oznacza wyrażenie zgody na dokonywanie oględzin zainstalowanej instalacji PV przez osoby trzecie, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

§ 3
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1 Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:

 1. osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 2.1;
 2. osoba biorąca udział w konkursie musi polubić profil „Elektromeks Dęblin Odnawialne Źródła Energii” i „SolaxPower Elektomeks Dęblin” na Facebook-u;
 3. osoba biorąca udział w konkursie musi opublikować publicznie post konkursowy na swoim profilu na Facebook-u;
 4. osoba biorąca udział w konkursie musi w komentarzu pod postem konkursowym na Facebook-u oznaczyć 3 znajomych, których zaprasza do udziału w konkursie;

§ 4
NAGRODA

4.1 Nagroda w Konkursie to: kompletny zestaw instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,24 kWp wraz z montażem, o wartości 17 320 zł brutto (słownie: siedemnaście tysięcy trzysta dwadzieścia złotych brutto), składający się z:

 1. Paneli fotowoltaicznych Qcells mono o mocy 280W każdy – 8 szt.
 2. HYBRYDOWEGO INWERTERA – SolarEdge SE3K-RWB 1 szt.
 3. Optymalizatorów mocy SolarEdge P370 8 szt.
 4. Konstrukcji montażowej – 1 kpl.
 5. Zabezpieczeń AC i DC
 6. Okablowania
 7. Dodatkowych materiałów montażowych

Organizator dopuszcza zwiększenie mocy instalacji fotowoltaicznej za dodatkową opłatą w cenie promocyjnej 4500 zł brutto/kWp (VAT 8%).

4.2 Zdobywca nagrody zostanie wyłoniony przez komisję konkursową w drodze losowania spośród wszystkich uczestników, którzy spełnili wszystkie zasady udziału w Konkursie. Warunkiem przyznania nagrody jest pokwitowanie jej odbioru w formie protokołu przekazania nagrody.

W przypadku kiedy po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzi się brak technicznych możliwości montażu instalacji fotowoltaicznej, zostanie wyłoniony kolejny Zwycięzca, który będzie uprawniony do odbioru nagrody.

4.3 Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz, tj. wypełnić i przesłać jeden formularz konkursowy z jednej wybranej lokalizacji. Niedopuszczalne jest zgłoszenie tej samej lokalizacji przez kilku różnych uczestników.

4.4 Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Komisja wybiera w drodze losowania zwycięzcę Konkursu.

4.5 Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej podczas rozstrzygnięcia konkursu tj. w dniu losowania 26.02.2021r. lub pocztą elektroniczną lub telefonicznie w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, na adres email lub numer telefonu wskazany w formularzu konkursowym.

4.6 Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien potwierdzić chęć przyjęcia nagrody podczas rozstrzygnięcia konkursu lub odpowiedzieć na przesłaną e-mailem wiadomość w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia o przyznaniu nagrody, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. W takiej sytuacji Komisja konkursowa dokona wyboru kolejnej osoby kwalifikującej się do otrzymania nagrody.


§ 5
DANE OSOBOWE

5.1 Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1), Organizator informuje, że:

5.1.1 Administratorem danych osobowych konkursu „Instalacja fotowoltaiczna za 0 zł!” jest PREIB ELEKTROMEKS Kuta i Wspólnicy Sp z .o.o. zarejestrowana pod adresem ul. Partyzantów 9, 08-530 Dęblin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000009451, numer REGON 430369241, numer NIP 7160021210. Kontakt w sprawie konkursu – e-mail: fotowoltaika@elektromeks.eu. Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych – adres do korespondencji: PREIB ELEKTROMEKS Kuta i Wspólnicy Sp z .o.o. ul. Partyzantów 9, 08-530 Dęblin, adres e-mail: hubert.pyt@elektromks.eu

5.1.2 Dane osobowe Uczestnika konkursu są przetwarzane przez administratora zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowego konkursu, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do konkursu, ustalenia prawa Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z organizacją konkursu i obowiązkami sprawozdawczymi,

5.1.3 Dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem Uczestnika do konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a), pkt. b), pkt. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,

5.1.4 Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie,

5.1.5. Uczestnikowi przysługuje:

 1. prawo dostępu do podanych danych osobowych,
 2. prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
 3. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
 4. prawo żądania przenoszenia podanych danych osobowych, oświadczenia o powyższym Uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres Organizatora lub e-mail.

5.1.6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy Uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,

5.1.7. dane osobowe Uczestnika mogą być przekazane przez administratora innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków Organizatora konkursu wynikających z Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa,

5.1.8. dane osobowe Uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników, które są związane z konkursem. Dane osobowe Zdobywcy nagrody mogą być jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,

5.1.9. dane osobowe Uczestników konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy,

5.1.10. Organizator nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.

§ 6
REKLAMACJE

6.1 Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres hubert.pyt@elektromeks.eu lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

6.2 O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 6.1 Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.

6.3 Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane, co nie pozbawia Uczestnika prawa do poddania sprawy pod rozstrzygniecie Sądu lub w drodze propozycji polubownego załatwienia sprawy, np. w drodze mediacji.

6.4 Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.


6.5 Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 6.1 oraz 6.4, będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu.

7.2 Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.

7.3 Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

7.4 Wykonawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania konkursu, w przypadku zgłoszenia mniej niż 100 uczestników.

7.5 Regulamin jest dostępny pod adresem: www.elektromeks.eu


7.6 W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U.2018 poz. 165 ze zm.).

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *